+421 918 469 253
general terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti fyzických osôb, zdržiavajúcich sa v areáli vodných športov Wakelake, prevádzkovaným spoločnosťou Cable s. r. o., so sídlom Šustekova 37, 85104 Bratislava, Slovenská republika., IČO: 35977809 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.39302/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Účelom VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností osôb využívajúcich služby poskytovaných v Areáli. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Prevádzkový poriadok, ktorý predstavuje súhrn opatrení a usmernení na ochranu zdravia a života osôb zúčastnených na športových aktivitách v Areáli, ako aj iných osôb zdržiavajúcich sa v Areáli

1.2 Na účely týchto VOP sa rozumie:

1.1.1 Areál – areál Wakelake na adrese Cesta na Senec 12, Bratislava 83101

1.2.2 Prevádzkovateľ – Cable s.r.o., so sídlom Šustekova 37, 85104 Bratislava, Slovenská republika., IČO: 35977809 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.39302/B

1.2.3 Športovec – akákoľvek osoba, vykonávajúca v Areáli športovú činnosť alebo so záujmom o využívanie služieb športovísk v rámci Areálu;

1.2.4. Ihrisko – športová časť Areálu s cvičebnými pomôckami

1.2.5 Vodné Športovisko – vodná časť Areálu s prekážkami a inýmy pomôckami určená na Wakeboarding, Wakeskating, Vodné lyžovanie, SUP a Flyboarding.

1.2.6 Web stránka – je internetová stránka www.wakelake.sk prostredníctvom ktorej sa dá rezervovať na jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach

1.3 Ihrisko a Vodné Športovisko je určené pre Športovcov vo veku od 7 rokov. Osobám mladším ako 7 rokov je vstup na Ihrisko a do Vodného Športoviska zakázaný.

1.4 Osobám mladším ako 10 rokov je vstup na Ihrisko a do Vodného športoviska povolený len a výlučne v sprievode ich zákonného zástupcu, prípadne inej zodpovednej osoby (ako napríklad pedagogický dozor).

1.5 Vstup na Ihrisko a do Vodného Športoviska je umožnený len osobám, ktoré platne podpíšu Vyhlásenie o zodpovednosti za akúkoľvek ujmu na zdraví. Za osoby mladšie ako 18 rokov podpisuje predmetné Vyhlásenie zákonný zástupca, prípadne iná zodpovedná osoba. Uvedeným Vyhlásením preberá Športovec na seba plnú zodpovednosť za zdravotné následky svojej činnosti, vykonávanej v Areá

VSTUP ŠPORTOVCA A REZERVÁCIE

2.1 Vstup do športových časti Areálu je možný až po riadnej úhrade vstupného a s platným identifikačným náramkom Športovca.

2.2 Na vybrané športové časti Areálu je nutné aby Športovec nosil príslušnú výstroj

2.3 Športovec berie na vedomie cenník služieb poskytovaných v Areáli, pričom záväzná a aktuálna verzia predmetného cenníka je zverejnená na internetovej stránke Areálu, ako aj pri vstupe na recepcii Areálu.

2.4 Na vstup do Vodného športoviska za účelom výkonu športovej činnosti je potrebné aby Športovec vykonal pri každom vstupe aktiváciu identifikačného náramku priložením k čítačke pri vstupe do Vodného Športoviska

2.5 Na využívanie iných častí areálu a aktivít vyžadujúcich rezerváciu časového slotu je potrebné aby Športovec vykonal rezerváciu prostredníctvom Web stránky Areálu prípadne rezervoval priamo na recepcii Areálu

2.6 Na každú rezerváciu sa viaže platba, ktorá sa realizuje nasledovnými spôsobmi:

2.6.1 Platbou v hotovosti, alebo ekvivalentom, ktorý Prevádzkovateľ príjíma ako formu zaplatenia za využívanie danej služby /ďalej len “platba v hotovosti”/

2.6.2 Platba prostredníctvom platobnej brány GoPay alebo prevodom na účet Prevádzkovateľa

2.7 Športovec si platbou špecifikovanou v bode 2.6.1 alebo 2.6.2 tejto časti VOP obstará kredit v ľubovoľnej výške, z ktorého je možná následná úhrada služby podľa rozhodnutia Športovca.

2.8 Športovec je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa www.wakelake.sk (ďalej len „WEB“) Požadovaná rezervácia bude zrealizovaná pokiaľ to umožňuje požadovaný druh služby.

2.9 Rezerváciu časového slotu je možné zrušiť. Ak Športovec zruší rezerváciu v lehote viac ako 24 hodín vopred, má nárok na vrátenie kreditu v hodnote, ktorá bola odpočítaná z účtu športovca, z ktorého bola rezervácia vykonaná. V prípade, že má Športovec záujem o náhradu vrátenia kreditu, musí si ju uplatniť formou emailu na adresu booking@wakelake.sk, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a prihlasovaciu emailovú adresu do svojho konta.

2.10 Pokiaľ Športovec zruší rezerváciu v čase kratšom ako 24 hodín pred začatím rezervovaného časového slotu, nemá nárok na finančnú ani nijakú inú náhradu.

2.11 Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť rezerváciu časového slotu najneskôr 1 hodinu pred pred termínom na ktorý je rezervácia uzatvorená. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Športovcovi kredit v hodnote, ktorá bola odpočítaná z účtu športovca, z ktorého bola rezervácia vykonaná. V prípade, že má Športovec záujem o náhradu vrátenia kreditu, musí si ju uplatniť formou emailu na adresu booking@wakelake.sk, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a prihlasovaciu emailovú adresu do svojho konta.

POVINNOSTI ŠPORTOVCA

3.1 Športovec je povinný najmä:

3.1.1 dodržiavať Prevádzkový poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP;

3.1.2 pred vstupom do športových častí Areálu vlastnoručne podpísať vyhlásenie o právnej zodpovednosti pri akejkoľvek ujme na zdraví; za osobu mladšiu ako 18 rokov smie predmetné vyhlásenie podpísať zásadne zákonný zástupca prípadne iná na to oprávnená plnoletá osoba (ako napríklad pedagogický dozor);

3.1.3 strpieť zhotovovanie fotografii, videí a iných obrazovo zvukových záznamov v Areáli, ktorých súčasťou môže byť aj jeho osoba;

3.1.4 strpieť monitorovanie celého Areálu Prevádzkovateľom alebo inou osobou na to oprávnenou;

3.1.5 správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému športovcovi.

OPRÁVNENIA PREVÁDZKOVATEĽA

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený najmä:

4.1.1 zhotovovať v rámci Areálu fotografie, videá a iné obrazovo zvukové záznamy, ktoré môžu byť použité na marketingové účely, spojené s propagáciou značky Wakelake, samotného Areálu, prípadne partnerov Prevádzkovateľa;

4.1.2 neumožniť vstup do Areálu akejkoľvek osobe a to i bez udania dôvodu;

4.1.3 neumožniť akejkoľvek osobe vstup do akejkoľvek časti Areálu a to i bez udania dôvodu;

4.1.4 vykázať zo športovej časti Areálu osoby, ktoré vykazujú známky požitia alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok;

4.1.5 vykázať z Areálu osobu, ktorá nedodržiava Prevádzkový poriadok a to bez nároku na akúkoľvek refundáciu;

4.1.6 neumožniť tréning Športovca alebo Športovcov ak je tento tréning vedený trenérom alebo iným Športovcom a to bez súhlasu resp. riadnej dohody s Prevádzkovateľom.

REKLAMÁCIE

5.1 Zakúpenú službu je možné reklamovať v prípade ak zákazníkovi bránia technické nedostatky danú službu využiť. Ako technický nedostatok rozumieme závadu, nie obmedzenie v prípade zlého počasia. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena služby/tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia). V prípade bezhotovostnej platby za službu sú peniaze vrátené v hotovosti priamo v mieste prevádzky.

5.2 Možnosť odstúpiť od zmluvy resp. reklamovať je možné priamo v mieste prevádzky alebo prostredníctvom emailu: booking@wakelake.sk uvedením svojich kontaktných údajov a identifikácie zakúpenej služby alebo tovaru.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Športovci vykonávajú športové činnosti v Areáli na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko, bez nároku na finančné alebo iné odškodnenie. Každý športovec je povinný zvážiť svoje schopnosti, stav výstroja, počasie a ostatné

6.2 Športovec, ktorý nedodržuje pravidlá a pokyny personálu, má personál právo vylúčiť, zabrániť mu v ďalšom využívaní športovísk, a to bez nároku na náhradu.

6.3 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu alebo škodu, ktorá vznikne Športovcovi, alebo inej osobe nachádzajúcej sa v Areáli, alebo využívajúcej služby Areálu.

6.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo odcudzenie akýchkoľvek vecí, ktoré si osoby prinesú so sebou do Areálu.

6.5 Zaplatením poplatku za služby alebo vstupom do areálu potvrdzuje každý návštevník, že si je vedomý obsahu týchto VOP a tieto sa zaväzuje dodržiavať.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Tento Prevádzkový poriadok predstavuje neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a obsahuje základné príkazy a zákazy, ktoré sú záväzné pre všetky osoby nachádzajúce sa v areáli vodných športov Wakelake, prevádzkovaným spoločnosťou Cable s. r. o., so sídlom Šustekova 37, 85104 Bratislava, Slovenská republika., IČO: 35977809 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.39302/B

1. Pred vstupom do športoviska je jeho návštevník povinný odložiť všetky svoje veci, ktoré by mohli spôsobiť zranenie jemu alebo iným osobám do miest na to určených (ako najmä skrinka v šatni). Akékoľvek cenné veci alebo iné hodnotné predmety je návštevník areálu povinný odkladať mimo Areálu alebo po dohode na recepcii športoviska

2. V prípade, že návštevník má záujem používať vlastné záznamové zariadenie v rámci športoviska pre svoje účely, je plne zodpovedný za škodu, ktorá bude zapríčinená týmto zariadením a to tak vo vzťahu k škode na živote a zdraví akýchkoľvek osôb nachádzajúcich sa v športovisku, ako aj k škode na akomkoľvek vybavení športoviska.

3. Platí prísny zákaz vstupu do športových častí mimo prevádzkových hodín.

4. Rovnako tak je zakázaný vstup do športovísk osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok.

5. Športovci nesmú vstupovať do priestorov vyhradených výlučne personálu športoviska, ani uzavretých športových zó

6. Vstup na vodné športovisko je povolený len v kompletnom výstroji pozostávajúci z helmy, vesty a športového náčinia

7. Športovci vstupujú na štartovacie mólo organizovane, s kompletným výstrojom, pripravení na štart.

8. Športovci musia mať prehľad o situácii pred sebou, štart jazdy na Vodnom Športovisku vykonajú iba v prípade, že nehrozí kolízia. Pri neštandardnom štarte je nutné o tom upovedomiť obsluhu Vodného športoviska a ostatných účastníkov na štartovacom móle, pričom nemôže dôjsť k ich ohrozeniu.

9. Pri nevydarenom štarte, pri páde alebo pri vypnutí vleku, športovec vždy okamžite pustí hrazdičku vlečného lana, otočí sa proti smeru jazdy, aby sledoval iných prichádzajúcich športovcov či laná a urýchlene odpláva s celou výbavou mimo dráhy vleku. Je zakázané chytať prázdnu hrazdičku vlečného lana.

10. Športovci sú povinní predchádzať kolíziám, a v prípade kolízie poskytnúť pomoc – a to i v prípade, že by to znamenalo prerušenie jazdy.

11. Športovec je povinný informovať obsluhu vleku o akýchkoľvek neobvyklých skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť ostatných účastníkov alebo plynulosť prevádzky.

12. V prípade, že chce športovec vykonať neštandardnú jazdu s vykonávaním trikov, skokov, prejazdom cez prekážky a pod., je športovec povinný obzvlášť zvážiť svoje schopnosti, stav výstroja a použiť vhodnú ochrannú prilbu.

13. Pri prejazde zákrutami sú športovci povinní obchádzať objazdové bójky (žlté) z vonkajšej strany

14. Pri ukončení jazdy prejde športovec mimo trate pomedzi biele bóje, pričom na ich úrovni pustí hrazdičku vlečného lana. Ukončovať jazdu na inom mieste je zakázané, pokiaľ to nebude vyžadovať zachovanie bezpečnosti prevádzky.

15. Obsluha vleku má právo dočasne alebo natrvalo vypnúť vlek v prípade nepriaznivého počasia alebo poruchy vleku, pričom vtýchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu športovcovi.

16. Športovcovi sa zakazuje počas vodného lyžovania konzumácia alkoholických nápojov.

17. Každé poškodenie akéhokoľvek zariadenia v rámci športoviska je návštevník povinný hlásiť personálu športoviska.

18. Každé cvičisko a športové zariadenie má určenú vlastnú maximálnu kapacitu, ktorú je povinný každý návštevník športoviska dodržiavať.

19. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí je návštevník športoviska povinný o tejto skutočnosti informovať personál športoviska. Každá osoba vyskytujúca sa v areáli športoviska je v prípade úrazu alebo nehody povinná podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok v organizme.

20. Vo všetkých ostatných situáciách je návštevník areálu povinný riadiť sa pokynmi personálu, prípadne iných zákonom na to stanovených osôb (ako napríklad záchranné zložky).

21. V prípadoch nedodržiavania týchto pravidiel má personál právo zakázať ďalší štart či odobrať športovcovi zakúpený lístok bez finančnej náhrady. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá môže vzniknúť Cable, s.r.o., alebo tretím stranám.

V Bratislave, 1. Júna 2018

Cable s.r.o.